Hoe ziet ons onderwijs eruit?

Thematisch onderwijs

Kinderen leren het meest in betekenisvolle situaties en vanuit interesse en nieuwsgierigheid. We bieden het hele jaar door schoolbrede thema's. Denk daarbij aan de thema's 'het heelal', 'wonen en bouwen' en 'uitvindingen en ontdekkingen'. Binnen het thema komen de vakgebieden wereldoriëntatie, techniek, cultuur, beeldende vorming, muziek en burgerschap aan bod. Daarnaast leren kinderen samenwerken, een presentatie maken en informatie opzoeken zodat ze dieper op een onderwerp kunnen ingaan. We zien plezier, betrokkenheid, enthousiasme en de kinderen leren veel. De leerkrachten vormen tijdens de themawerken miniteams waarbij ze lessen in elkaars groepen geven, gebruikmakend van ieders talent.

Digitaal aanbod

Om met de snel veranderende maatschappij om te gaan als kind is het mede de taak van het team van Basisschool Martinus Twello onze kinderen voldoende wegwijs te maken in die maatschappij. We willen de kinderen hierop voorbereiden en het kunnen werken met digitale middelen is hier een belangrijk onderdeel van. Vanaf groep 4 beschikt elk kind over een chromebook. In de kleutergroepen gebruiken we Ipads. In de onderbouw leren kinderen spelenderwijs programmeren met de Beebot, bekijken leerlingen de 7 wereldwonderen met de VR-brillen en krijgen kinderen in de hoogste groepen hun huiswerk digitaal aangeboden. 

Sport en bewegen

Een kind is niet gemaakt om stil te zitten de hele dag! Daarom bieden wij allerlei actieve lessen aan. Uiteraard zijn er speel- en gymlessen voor alle leerlingen. De kleuters gymmen elke dag, de andere klassen twee keer per week. Zij krijgen een keer in de week les in de sporthal onder leiding van onze leerkracht bewegingsonderwijs, de andere keer is er beweegwijs op het plein. In de groepen 5 tot en met 8 krijgen de kinderen bovendien een aantal lessen per jaar Swim2Play in zwembad de Schaeck.

De onderbouw kan zich bovendien uitleven op ons prachtige groene schoolplein.
Vakken als rekenen en spelling bieden we geregeld buiten aan. Kinderen schrijven bijvoorbeeld met stoepkrijt sommen of rennen naar het goede antwoord. 
Ook in de klas bewegen we tussen de lessen door of tijdens de les als onderdeel. 

Cultuuronderwijs

Basisschool Martinus Twello biedt kinderen allerlei vormen van cultuuronderwijs aan. Cultuur draagt bij aan meningsvorming, fantasie en creativiteit. Door de nauwe samenwerking met muziekvereniging Cadenza hebben de kinderen elke week muziekles. In groep 5 leren ze een muziekinstrument spelen. Beeldende vorming bieden we aan met de methode ‘Laat Maar Zien’. Alle technieken komen aan bod. Daarnaast staat er elk jaar een discipline centraal zoals dans, drama, cultureel erfgoed of kunst. Kinderen gaan op excursie of er komt een kunstenaar in de klas. Elk kind gaat in ieder geval een keer naar het Rijksmuseum. 

Rekenonderwijs

In de kleutergroepen werken we met Kleuterplein. Kinderen leren de doelen die nodig zijn voor rekenonderwijs in groep 3. In groep 3 krijgen de kinderen rekenen uit de methode Wereld in Getallen. We maken veel gebruik van materiaal en bewegend leren. Vanaf groep 4 rekent elk kind op een Chromebook volgens Instruct! van Snappet. Dit sluit aan bij de methode Wereld in Getallen die we in groep 3 gebruiken. We hanteren het effectieve instructiemodel. Alle kinderen rekenen tegelijk om 9.15 uur. Dit heeft als voordeel dat kinderen kunnen aansluiten bij hun eigen leerniveau. Door het gebruik van Chromebooks krijgen kinderen direct feedback op hun werk en kunnen ze werken aan hun eigen leerdoelen die voor hen geselecteerd zijn. Voor leerlingen die meer uitdaging aankunnen wordt, aanvullend op de methode, gewerkt met zogeheten pluswerkboeken. We gebruiken naast de rekenmethode het programma ‘met sprongen vooruit’. Kinderen die in groep 8 meer verdieping aankunnen, krijgen een eigen programma met wiskundige opdrachten als opmaat voor het voortgezet onderwijs.

Onderwijs Cijfers
Onderwijs Letters

Taalonderwijs

Vanaf groep 1 ontwikkelen we activiteiten om het leesproces op gang te brengen. Gedurende de schooldag zijn er in alle klassen allerlei lees- en taalactiviteiten. Voorbeelden hiervan zijn het gezamenlijk lezen van een boek, het herhaald lezen van teksten, het zogenoemde Close Reading en begrijpend lezen.

In groep 3 leren de leerlingen technisch lezen met behulp van de methode Veilig leren lezen. De methode is opgebouwd rond 12 kernen. Vanaf groep 4 gebruiken we de methode Staal voor taal en spelling. De methode is zo opgebouwd dat ze goed inzetbaar is bij het thematisch onderwijs dat we aanbieden. Ook in groep 3 t/m 8 krijgen de kinderen lessen Close Reading, gecombineerd met nieuwsbegrip voor begrijpend lezen.
Lezen vinden we belangrijk en daarom hebben we tijdens het jaar allerlei activiteiten om de leesmotivatie te bevorderen. Kinderen krijgen dagelijks tijd om stil te lezen en de leerkracht leest hen voor.

Iedere les is

weer anders.

- Dylan | groep 8