Kwaliteit

Leerlingen-ondersteuning

Als school zetten we ons in om het beste onderwijs te bieden aan onze leerlingen. We houden continu zicht op hun ontwikkeling. We werken samen met relevante partners zoals het samenwerkingsverband IJssel-Berkel, het ondersteuningsteam en jeugdhulppartners. Ouders zijn hier nauw bij betrokken. De school weet welke expertise nodig is en waar deze beschikbaar is. We zorgen voor onze leerlingen in een veilige leeromgeving.

Passend onderwijs

Op onze school kan ieder kind op zijn of haar eigen niveau werken. Wij verwijzen kinderen niet zomaar door naar ander onderwijs. We passen ons onderwijs aan op het niveau van onze leerlingen. Leerkrachten stemmen hun lessen af op de verschillen in ontwikkeling tussen de kinderen. Als school beschikken wij over de kennis en vaardigheden voor (lichte) onderwijsondersteuning. Onze leerkrachten kunnen die bieden.

Voor kinderen die extra ondersteuning nodig hebben, stellen we een ontwikkelingsperspectief op. Heb je specifieke vragen of opmerkingen over bijvoorbeeld de extra zorg die jouw kind nodig heeft op school? Neem dan contact met ons op.

RAL Basisschoolmartinustwello.027
RAL Basisschoolmartinustwello.008

Verrijking en verdieping

Leerlingen die een verrijkt aanbod nodig hebben, bieden wij de verrijkingsgroep aan. De leerlingen krijgen les op een manier die past bij hun denkniveau met uitdagende vraagstukken. Daarnaast kunnen kinderen deelnemen aan de bovenschoolse plusklas. Een specialist werkt met deze leerlingen aan denkvaardigheden en verdiepte kennis en kunde om hen uit te dagen. De intern begeleider bepaalt na een screening wie voor een plek in deze groepen in aanmerking komt.

 

Leerlingvolgsysteem

Leerlingen maken geregeld toetsen. De resultaten gebruiken we om de kwaliteit van het onderwijs vast te stellen en waar nodig te verbeteren. De toetsen laten ook zien hoe de leerling en de groep zich ontwikkelen. Als ouder hoort u tijdens de tienminutengesprekken hoe uw kind de toetsen heeft gemaakt.

Rapport

Twee keer per jaar delen we rapporten uit. Door middel van het rapport willen we onze leerlingen en ouders een eerlijk beeld geven van de ontwikkeling van de leerling op Basisschool Martinus Twello.

Na het rapport volgt een tienminutengesprek met de ouders over de ontwikkeling van hun kind. Ligt de ontwikkeling op koers? Wat is al bereikt? Waar moeten we nog aan werken?

SEO

Op Basisschool Martinus Twello volgen we niet alleen de cognitieve ontwikkeling van leerlingen, maar ook hun sociaal-emotionele ontwikkeling. Hiervoor gebruiken we het instrument Kanvas als onderdeel van de kanjertraininglessen. Alle leerkrachten vullen twee keer per jaar een vragenlijst in. Vanaf groep 6 doen ook de leerlingen dit. Op basis van de resultaten kunnen we op schoolniveau, groepsniveau en individueel niveau waar nodig ingrijpen.