Medezeggenschapsraad

MR

De medezeggenschapsraad (MR) bevordert naar vermogen openheid, openbaarheid en onderling overleg in de school. Zij is bevoegd over alle aangelegenheden die de school betreffen, voorstellen te doen en standpunten kenbaar te maken bij het bevoegd gezag. De bevoegdheden van de medezeggenschapsraad staan omschreven in een reglement. In dit reglement is tevens opgenomen over welke aangelegenheden de MR advies kan uitbrengen en welke onderwerpen de instemming van de MR nodig hebben. De MR bestaat uit twee geledingen: ouders en personeel. Onze MR bestaat uit 6 leden; 3 leden vanuit het personeel en 3 ouders. De zittingsduur is 3 jaar, daarna kan een MR-lid zich herkiesbaar stellen. De directeur informeert de medezeggenschapsraad. De MR vergadert ongeveer 6 keer per jaar. De school is ook vertegenwoordigd in de GMR, waar zaken aan de orde komen die op alle scholen van het SKBG betrekking hebben.

GMR

In de GMR zitten afgevaardigden van alle MR-en van de Stichting Katholiek Basisonderwijs Gelderland (SKBG). De GMR heeft overleg met het College van Bestuur en de Raad van Toezicht. Namens onze school zitten twee leden in de GMR; 1 uit de oudergeleding en 1 uit de personeelsgeleding.

Waarom is de MR belangrijk?

Zowel ouders als leerkrachten hebben invloed op het beleid van de school. De inzichten en/of ideeën van ouders en leerkrachten hoeven niet altijd overeen te komen met die van het management. Daarom is het goed dat vertegenwoordigers van zowel ouders en leerkrachten in overleg met het management tot bepaalde standpunten komen. Dit altijd met het doel om onderwijs voor onze kinderen te verbeteren en zorg te dragen dat de school een gezonde en veilige omgeving is.

E-mail de MR

Leden van de MR

Voorzitter:
Carolien Keijzer (ouder)

Leden:
Rutger de Croon (ouder)
Ilse Meijer (ouder)
Rens van Dieën (leerkracht)
Kim Horstink (leerkracht)
Annet Hofman (leerkracht)

Notulen

De MR van onze school komt meerdere malen per jaar bij elkaar voor een openbare vergadering. Deze vergadering kun je gewoon bijwonen. Lukt dat niet? Stuur een e-mail aan mrmartinustwello@skbg.nl om de notulen te ontvangen.